Bewindvoering

Voor wie

Bewindvoering is een oplossing voor personen die hun financiën niet op orde kunnen krijgen of houden.

De maatschappij verwacht dat iedereen boven de 18 jaar zijn eigen financiën kan beheren, maar dat lukt niet altijd. Dit kan veroorzaakt worden door ziekte of gebrek, maar ook door verlies van baan of verslaving. In al die gevallen is het belangrijk om op tijd hulp in te schakelen.

Bewindvoering kan aangevraagd worden door de persoon zelf of door familie in de naaste omgeving.

In een persoonlijk en vrijblijvend gesprek kunt u de situatie schetsen en kunnen we mogelijke oplossingen bespreken. U kunt ons hiervoor bellen of mailen (admin@amstellandbewind.nl).

Als bewindvoerder vertegenwoordig ik de cliënt en zal proberen de inkomsten te optimaliseren en de bezittingen te beschermen.

De tarieven voor de Bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters. Voor de kosten voor bewindvoering kan meestal een verzoek gedaan worden bij de gemeente voor Bijzondere bijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor Bewindvoering, kunt u kiezen voor Budget beheer. Hierbij kunt u kiezen voor meer of mindere ondersteuning bij uw financiële beheer. Zie Budgetbeheer

Procedure aanvraag bewindvoering:

Als u na dit gesprek in aanmerking wilt komen voor bewindvoering gaan we samen volgens een vaste procedure bewindvoering aanvragen bij de rechtbank.

We vullen samen een formulier in met het verzoek tot onder bewindstelling, welke naar de rechtbank gestuurd wordt. Bij dit formulier moeten een aantal stukken worden meegestuurd. Indien mogelijk een verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat onder bewindstelling noodzakelijk is. Ook de naaste familie wordt gevraagd aan te geven wat zij van de onder bewindstelling vinden. Verder sturen we stukken mee zoals een kopie identiteitsbewijs en uitreksel gemeentelijke basisregistratie.

Vervolgens zal de rechtbank de onder bewindstelling beoordelen. Hiervoor kan de rechtbank extra stukken opvragen en u verzoeken bij de rechtbank te verschijnen.

Zodra de onder bewindstelling is toegewezen, zal ik een boedelbeschrijving (inventarisatie van bezittingen en schulden) maken, welke naar de rechtbank wordt gestuurd. Verder stellen we een budgetplan op, waar uw inkomsten en uitgaven in verwerkt worden en tenslotte wordt er zo spoedig mogelijk een beheerrekening geopend. De rekening staat op naam van cliënt, maar wordt beheerd door de bewindvoerder. Op deze rekening zullen dan alle inkomsten en uitgaven worden geadministreerd. De cliënt zelf krijgt een leefrekening.

In overleg ontvangt de cliënt dan wekelijks een bedrag op de leefrekening voor de dagelijkse kosten.

Als bewindvoerder vertegenwoordig ik de cliënt en zal proberen de inkomsten te optimaliseren en de bezittingen te beschermen.

Schuldeisers zullen worden geïnformeerd en worden gevraagd de correspondentie direct naar Amstelland Bewind te sturen. Met eventuele schuldeisers zullen aflossingsregelingen worden afgesproken, rekening houdend met uw aflossingscapaciteit.

Verantwoording bewindvoering
Maandelijks ontvangt cliënt een rapportage van de inkomsten en uitgaven. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.

De werkzaamheden van de bewindvoerder


Om tot onderbewindstelling te komen:
Amstelland Bewind helpt het verzoek tot onderbewindstelling en zorgt dat de benodigde formulieren en bijlagen worden opgestuurd. De bewindvoerder zal meegaan naar de zitting onderbewindstelling.
Amstelland Bewind stelt een boedelbeschrijving op.
Amstelland Bewind zorgt voor reguliere werkzaamheden ten behoeve van het bewind, zoals aanvragen uitkering en zorg- en huurtoeslag, PGB, bankzaken.
Amstelland maakt in overleg met cliënt een sluitend budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten.

Reguliere werkzaamheden bewindvoering:
het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
in beperkte mate naar zitting kantonrechter.
aanvragen toeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag).
verzorgen belastingaangifte box 1.
aanvragen van uitkeringen.
aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
het aanvragen van bijzondere bijstand voor het vergoeden van de bewindvoering.
declareren bij de (zorg)verzekering.
controleren en betalen van eigen bijdrages
beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen).
de contacten met diverse instellingen /instanties.
afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden.
behandeling en doorzending van post.

De rijksoverheid heeft een informatieblad gepubliceerd over Curatele, Bewind en Mentorschap: